Onderwijsconcept

Samen zorg dragen voor goed onderwijs, daarin hebben wij ons gespecialiseerd.

We willen de kinderen kwalitatief goed onderwijs bieden in een veilige en stabiele leersituatie.

Ons streven is om het onderwijs aan te laten sluiten bij de leefwereld van het kind, dit betekent dat het uitdagend en uitnodigend is om samen nieuwe dingen te ontdekken. Hiervoor gebruiken we goed georganiseerde werkvormen en we richten ons op de persoonlijke aandacht voor ieder kind. Waar nodig bieden we extra hulp voor kinderen die problemen hebben .
De leerkrachten hebben echte zorg voor hun leerlingen. Deze zorg delen we met het hele team.
We geven ouders een actieve rol binnen de school zodat zij zich mede verantwoordelijk voelen voor de school. Daarnaast zorgen wij ervoor dat ouders regelmatig hun visie op de kwaliteit van het onderwijs kunnen inbrengen.

Coöperatief leren is voor ons een uitgangspunt en methodiek hoe wij kinderen actief laten deelnemen om samen met elkaar te leren. Op onze school geven wij onderwijs op maat . Hierbinnen vinden wij het belangrijk dat kinderen en personeel samen leren. Daarbij gaan we uit van de kwaliteiten van kinderen, personeel en ouders.
Om het onderwijs optimaal te maken bevorderen we reflectie bij
kinderen en leerkrachten. De zelfverantwoording en ontwikkeling daarvan in de dagelijkse praktijk vinden wij van groot belang. We streven naar veiligheid voor kinderen, ouders en personeel. Reflectie, zelfverantwoordelijkheid en veiligheid bij leerlingen worden bevorderd door structurele toepassing van cooperatief leren.
Reflectie o.a. door het bewust geven van individuele denktijd; zelfverantwoordelijkheid doordat de leerlingen door de didactische structuren zelfstandig zonder directe hulp van de leerkracht, effectief samen leren; veiligheid doordat er in vaste groepjes van 4 leerlingen wordt gewerkt en er specifieke aandacht is voor teambouwers en klasbouwers.

Kortom: Samen werken, samen leren, samen.
Daarnaast geven de leerkrachten gedifferentieerde instructie (uitleg op verschillende niveaus) terwijl anderen zelfstandig aan het werken zijn. Dit zelfstandig werken wordt vanaf de kleuterperiode via vaste structuren aangeleerd.
Binnen de groep kan een kind in leerstof verdieping of verrijking krijgen. Het kind dat het aankan doet één jaar over twee leerjaren. Ook kan het kind dat moeite heeft met het leren drie jaar over twee leerjaren doen. Het kind volgt de stof in een rustiger tempo. Concreet betekent dit dat er sprake is van een aangepaste leerlijn. Dit wordt altijd besproken met ouders.
Daarnaast werken kinderen met een weektaak. Vanaf de kleuterperiode worden kinderen hierin geschoold. Het team is extra geschoold in het werken met combinatiegroepen en hun klassenmanagement is hierop afgestemd. 

We werken met de volgende methodes:

Lezen

Het lezen neemt op school een belangrijke plaats in omdat het de basis vormt voor bijna alle vakgebieden. In groep 1-2 is er aandacht voor beginnende geletterdheid. De methode en het computerprogramma van Kleuterplein wordt hier ingezet.
Bij het aanvankelijk lezen maken we gebruik van de methode Lijn 3.
Voor het technisch lezen werken we met Karakter Lezen. In groep 4 t/m 8 gebruiken we voor begrijpend- en studerend lezen de methodes Kidsweek en Blits.

Taal en spelling

Voor Taal gebruiken we de methode Staal Taal van groep 4 t/m 8.
Staal spelling wordt ingezet van groep 4 t/m 8.
Groep 3 gebruikt de spellinglijn van de leesmethode 'Lijn 3'.

Rekenen

Op onze school maken we gebruik van de methode Wizwijs. Met behulp van deze methode leren de kinderen rekenen door met elkaar oplossingen te zoeken voor praktische problemen die ze in het dagelijks leven tegenkomen.

Schrijven

Wij gebruiken op school van groep 3 t/m 6 de methode Klinkers.
Deze doorgaande schrijflijn zorgt ervoor dat de leerlijnen een goed, leesbaar verbonden handschrift aanleren. 
De groepen 7 en 8 werken met de methode 'Schrijven in de basisschool'.
In de groepen 1 en 2 worden er voorbereidende schrijfmotorische oefeningen aangeboden aansluitend bij een thema.

Wereldoriëntatie

Het vak wereldoriëntatie is veelomvattend. De vakgebieden die daar onder vallen zijn:
aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde en gezondheidseducatie. In groep 1-2-3 wordt 

wereldoriëntatie opgenomen in de thema's. In groep 4 gebruiken wij het 'Doeboek', dat aansluit bij de methodes Naut (natuur en techniek), Meander (aardrijkskunde) en Brandaan (geschiedenis) voor de groepen 5 t/m 8.

Engels

Wij gebruiken de methode 'Take it Easy' voor de groepen 1 t/m 8. Vanaf groep 7 worden hier ook toetsen bij aangeboden.

Seo

Op school gebruiken wij de methode Kwink. Kwink is een online methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL). Inclusief burgerschap en mediawijsheid. Voor groep 1 t/m 8 van het primair onderwijs. Kwink biedt een doordacht SEL-programma, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Praktisch, leuk en altijd actueel. Gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een veilige groep. Sluit goed aan bij de principes van PBS (Positive Behaviour Support).

ICT

Computers nemen een belangrijke plaats in. We maken op school gebruik van chromebooks die we bij diverse vakgebieden inzetten van groep 3 t/m 8. In groep 1-2 leren wij met behulp van diverse apps op I-pads.

Overige vakgebieden:

 

Expressievakken

Hieronder vallen creatieve activiteiten zoals tekenen, handvaardigheid, muziek, drama en kunstzinnige vorming. Ook worden meerdere malen per schooljaar 'Cultuurtjes' georganiseerd. Complete ochtenden waarin wordt gewerkt en creatieve vorming en cultureel erfgoed.
 

Bewegingsonderwijs

Kinderen hebben een grote behoefte aan beweging. Behalve het aanleren van diverse bewegingsvormen en - vaardigheden, leren de kinderen met elkaar samen te werken tijdens de lessen. We wisselen hierin af tussen een toestelles (met turnonderdeel) en spelles.